Vereniging Horeca Stad Enschede is een vereniging door en voor horeca-ondernemers in Enschede.

 

Wie zijn wij

De VHSE (Vereniging Horeca Binnenstad Enschede) bestaat sinds 1990 en is geboren uit de behoefte aan gezamenlijke belangenbehartiging voor en door horecaondernemers in de binnenstad van Enschede. De VHSE bestaat uit een dagelijks bestuur van 5 bestuurders en heeft ruim 50 leden.
De VHSE streeft ernaar om de stad en met name de binnenstad te laten floreren door evenementen te organiseren, door te werken aan de veiligheid en de gezelligheid in de stad. De samenwerking met de gemeente, Enschede Promotie, de gemeente en de politie is hierbij onontbeerlijk.

 

Wat doen wij

Doelstelling VHSE
Het doel van de vereniging, zoals omschreven in haar statuten: De vereniging heeft ten doel de horecabelangen in de binnenstad van Enschede in het algemeen en van haar leden in het bijzonder te bevorderen en voorts al hetgeen te doen hetwelk met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Kerntaken VHSE
Collectieve en individuele belangenbehartiging

De VHSE wil een gezond ondernemersklimaat bevorderen. Ze wil als serieuze gesprekspartner lokale problematiek oplossen, betrokkenheid creëren en samenwerking stimuleren. Daarnaast zal ze individuele ondernemers adviseren en/of bijstaan bij lokale/individuele problematieken.

Schakel tussen leden en vereniging

De signalen van de leden geven input in de standpunten bij bepaalde onderwerpen en discussies. Daarnaast informeert de VHSE haar leden over ontwikkelingen en besluitvorming middels:

 • organiseren van bijeenkomsten
 • algemene ledenvergadering
 • verzorgen van informatiebrieven en website
 • woordvoering

Bindende factor
De VHSE stimuleert het verenigingsgevoel door het organiseren van diverse activiteiten:

 • faciliteren van training
 • workshops over bijvoorbeeld veiligheid, alcohol en drugs
 • stimuleren van samenwerkingsverbanden
 • organiseren van collectieve activiteiten

Ledenwerving en sponsorgelden
De VHSE is zelf actief bij het werven van leden voor de vereniging. Dit doet ze door nieuwe ondernemers actief te benaderen. Middels diverse sponsoren worden er gelden verworven. Zie pagina sponsoren voor informatie over onze huidge sponsoren.

 

Speerpunten van de VHSE
De VHSE heeft zich afgelopen jaren ingezet voor diverse belangrijke onderwerpen en projecten. We geven u onderstaand een indruk:

1.  Faciliterende activiteiten voor ondernemers

 • ondernemersloket Gemeente Enschede
 • afstemming politie en Gemeente Enschede over wijze vergunningverlening
 • administratieve lastenverlichting

2.  imago en presentatie stad Enschede

 • afstemming ten aanzien van herinrichting Stadserf
 • opstellen en uitvoering geven aan veiligheidsbeleid in de binnenstad middels het Horecaconvenant

3.  bereikbaarheid, parkeerbeleid en sluitingstijden 

 • handhaving standplaats taxi’s in de binnenstad
 • (beperking) betaald parkeren in de binnenstad
 • sluitingstijden binnenstad

4.  evenementen

 • afstemming met Enschede Promotie ten aanzien van stadspromotie en evenementen

 

Overlegvormen
Deelname in binnenstadsoverleg

Het binnenstadsoverleg is een periodiek overleg tussen de Gemeente Enschede en de private partijen die belangen hebben in de binnenstad, te weten: FCE (Federatie Centrum Ondernemers, winkeliers en horeca), OCI (Overleg Culturele Instellingen), BvB (belangenvereniging Binnenstadbewoners), VvE (Vereniging Eigenaren vastgoed) en CVAH (Centrale vereniging van Ambulante handel).

Doelstelling van het binnenstadsoverleg is door samenwerking het economische en culturele klimaat van de binnenstad te versterken en daarmee attractiever te maken voor wonen, winkelen, werken, uitgaan en recreëren.

Vanuit het binnenstadsoverleg zijn er diverse werkgroepen geformeerd waarin we als VHSE zitting hebben, te weten: werkgroep Beheer, werkgroep Verkeer, werkgroep Integrale Planning, werkgroep Leefbaarheid & Veiligheid (waaronder werkgroep PUB ploeg, cameratoezicht) en werkgroep Promotie.

Door deelname in de werkgroepen en het binnenstadsoverleg zijn we op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en behartigen we de belangen van onze leden.

 

Samenwerking KHN
Het bestuur van de VHSE heeft een intensieve samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Enschede. Door deze samenwerking kunnen we onze krachten bundelen richting Gemeente en diverse overlegpartijen.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg